Darrer butlletí

Agricultura
Sectors agrícola, forestal i zones rurals 01-07-2014
Directrius de la Unió Europea aplicables a les ajudes estatals en els sectors agrícola i forestal i a les zones rurals de 2014 a 2020.
Consulta pública. Protecció d'indicacions geogràfiques per als productes no agraris 15-07-2014
La Comissió Europea ha engegat una consulta del Llibre Verd sobre la possible ampliació de la protecció de la indicació geogràfica als productes no agraris. Una indicació geogràfica (IG) identifica les mercaderies com a originàries d'un país, una regió o localitat, de manera que la qualitat, reputació o una altra característica del producte en particular està lligada al seu origen geogràfic.
Es convida a totes les parts interessades (consumidors i productors, distribuïdors i autoritats locals, entre altres) a enviar les seves observacions i suggeriments fins al 28 d'octubre de 2014. La Comissió publicarà els resultats de la consulta i els tindrà en compte en estudiar si escau prendre noves mesures a escala de la UE.
Comerç i Indústria
Sector de la construcció 01-07-2014
Oportunitats per a un ús més eficient dels recursos en el sector de la construcció a Europa
Economia i finances
Clàusula de solidaritat 01-07-2014
Decisió del Consell, de 24 de juny de 2014, relativa a les modalitats d'aplicació per la Unió de la clàusula de solidaritat
Institucions
Funció Pública Europea 14-07-2014
Reglament de procediment del Tribunal de la Funció Pública de la Unió Europea
Funció Pública Europea 14-07-2014
Instruccions pràctiques a les Parts sobre el procediment davant el Tribunal de la Funció Pública de la Unió Europea
Proposta de candidat a President de la Comissió Europea: Jean-Claude Juncker 01-07-2014
Decisió 2014/414/UE del Consell Europeu, de 27 de juny de 2014, per la qual es proposa al Parlament Europeu un candidat al càrrec de President de la Comissió Europea: . Jean-Claude Juncker
Investigació i desenvolupament tecnològic
Consulta Pública sobre el futur de la ciència a Europa 03-07-2014
La Comissió Europea ha engegat una consulta pública sobre la «Ciència 2.0» per orientar la tendència cap a una manera de recerca i innovació més obert, basat en dades i centrat en les persones. Els investigadors utilitzen eines digitals per aconseguir que milers de persones participin en recerques. Els científics també estan sent més receptius: comparteixen els seus descobriments en fase inicial a través d’Internet i comparen i debaten el seu treball per millorar-ho. Cada vegada més, les publicacions científiques estan disponibles gratuïtament en Internet. Segons algunes estimacions, el 90 % de totes les dades disponibles al món ha estat generat en els últims dos anys i la producció de dades científiques està creixent a un ritme del 30 % a l'any.
La consulta tracta sobre el coneixement i la participació en aquestes tendències, així com també recapta opinions sobre les oportunitats que ofereix la «Ciència 2.0» per reforçar la competitivitat de la ciència i la recerca europees. Data límit: 30 de setembre de 2014. 
Mercat interior i duanes
Informe programa MEETS 03-07-2014
Informe sobre l'aplicació de la Decisió 1297/2008/CE relativa al Programa per Modernitzar les Estadístiques Empresarials i Comercials Europees (programa MEETS) 
Regions i fons estructurals
Fons Estructurals 04-07-2014
Convocatòria d'organitzacions expertes. Diàleg estructurat Fons Europeus Estructurals i d'Inversió
Social, sanitat, treball
Convocatòria propostes mercat de treball 09-07-2014
Consells Europeus de Competències Sectorials. Convocatòria de propostes VP/2014/012
Data límit: 3 setembre 2014
Transports i infrastructures
Tarifes elèctriques: consumidors 14-07-2014
Decisió 2014/456/UE de la Comissió, de 4 de febrer de 2014, relativa a la mesura SA.21817 (C 3/07) (ex NN 66/06) de Tarifes elèctriques espanyoles: consumidors aplicada per Espanya [notificada amb el número C(2013) 7741]
Tarifes elèctriques: distribuïdors 14-07-2014
Decisió 2014/457/UE de la Comissió, de 4 de febrer de 2014, relativa a la mesura de tarifes elèctriques espanyoles: distribuïdors [SA.36559 (C3/07) (exNN 66/06)], aplicada per Espanya [notificada amb el número C(2013) 7743]
Convocatòria telecomunicacions 10-07-2014
Convocatòria per al finançament i suport de la banda ampla per a promotors locals, regionals i nacionals.
Es convida a totes les parts que treballen a nivell local, regional i nacional a presentar a la Comissió Europea les seves idees i plans en l'àmbit de projectes de desplegament de banda ampla.
Data límit: 15 d'octubre de 2014; les millors idees rebran el «segell d'aprovació» de la Comissió i podran accedir a una major assistència.
Aviació civil 01-07-2014
Informe anual de 2013 relatiu a l'aplicació del Reglament 300/2008 sobre normes comunes per a la seguretat de l'aviació civil
Convocatòria transport aeri 15-07-2014
Convocatòria de propostes per a l'establiment de la cooperació marco inicial de SESAR (Gestió del Trànsit Aeri (ATM) a Europa). Data límit: 15 octubre 2014
Convocatòria seguretat vial 17-07-2014
Accions europees de seguretat vial. Convocatòria de propostes MOVE/C4-2014/298
L’objectiu es recolzar les accions europees de seguretat vial dirigides a abordar els problemes relacionats amb els usuaris vulnerables de la carretera, els nens, els ancians i els joves conductors. Data límit: 30 setembre 2014
Convocatòria transports 14-07-2014
Mecanisme Connectar Europa 2014-2010. Convocatòria de propostes per a la creació del Marc de Col•laboració per al Desplegament de SESAR conforme al Programa Plurianual de Treball de 2014 per a l'ajuda financera en l'àmbit del Mecanisme Connectar Europa (MCE). Sector del Transport per al període 2014-2020. Data límit: 15 d'octubre de 2014.

© 2014, CBE > Centre Balears Europa

Mallorca Palau Reial, 17 - 07001 - Palma - Tel. +34 971 78 43 46 - Fax: +34 971 784 335 - cbe@cbe.caib.es

Brussel·les 3-5, ave.Arts, 7th floor, 1210-Brussels - Tel. +32 22 23 14 10 - Fax: +32 22 23 25 24 -