Darrer butlletí

Consumidors i turisme
Protecció dels consumidors serveis de joc en línia 21-07-2014
Recomanació 2014/478/UE de la Comissió, de 14 de juliol de 2014, relativa a principis per a la protecció dels consumidors i els usuaris de serveis de joc en línia i la prevenció del joc en línia entre els menors
Turisme 22-07-2014
Llibre Verd. Seguretat dels serveis d'allotjament turístic.
Cultura i educació
Patrimoni cultural 23-07-2014
Cap a un enfocament integrat del patrimoni cultural europeu 
Desenvolupament
Directrius sobre llicències, conjunts de dades i cobrament per la reutilització dels documents 23-07-2014
Comunicació de la Comissió — Directrius sobre les llicències normalitzades recomanades, els conjunts de dades i el cobrament per la reutilització dels documents.
Institucions
La dimensió urbana de les polítiques de la Unió Europea 18-07-2014

La dimensió urbana de les polítiques de la Unió Europea. Elements clau d'una agenda urbana per a la Unió Europea
Investigació i desenvolupament tecnològic
Guia CDTI del Participant en el programa Horizon 2020. 25-07-2014
L'objecte d'aquesta guia és proporcionar informació general d'Horizon 2020, així com sobre el procés de participació al programa, des de la detecció de l'oportunitat de participació i l'elaboració i presentació d'una proposta, fins a l'engegada, el desenvolupament, seguiment i finalització dels projectes, passant pel procés d'avaluació de propostes i la preparació i signatura del contracte del projecte amb la Comissió Europea. Aquest document té caràcter informatiu i en cap cas substitueix o reemplaça la documentació oficial publicada per la Comissió Europea.  
El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) és una Entitat Pública Empresarial, dependent del Ministeri d'Economia i Competitivitat entre els objectius de la qual està el promocionar i impulsar la participació als Programes Marco de R+D+i de la Unió Europea.
Justícia, llibertat i seguretat
Instrument de suport financer a les fronteres exteriors i els visats 25-07-2014
Reglament d'Execució 800/2014 de la Comissió, de 24 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen procediments d'informació i altres disposicions pràctiques sobre el finançament del suport operatiu en el marc dels programes nacionals i en el marc del règim de trànsit especial, de conformitat amb el Reglament 515/2014 pel qual s'estableix, com a part del Fons de Seguretat Interior, l'instrument de suport financer a les fronteres exteriors i els visats
Fons d'Asil, Migració i Integració 25-07-2014
Reglament d'Execució 799/2014 de la Comissió, de 24 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen models dels informes d'execució anual i final conformement al que es disposa en el Reglament 514/2014 pel qual s'estableixen disposicions generals sobre el Fondo d'Asil, Migració i Integració i sobre l'instrument de suport financer a la cooperació policial, a la prevenció i la lluita contra la delinqüència i a la gestió de crisi.
Social, sanitat, treball
Cohesió econòmica, social i territorial 23-07-2014

Sisè informe sobre cohesió econòmica, social i territorial: inversió per a l'ocupació i el creixement  
Ocupació i inclusió social 23-07-2014
Guia del finançament de la UE per a l'ocupació i la inclusió social a Europa
Investing in people: EU funding for employment and social inclusion Social Europe guide | Volume 7  (18/07/2014)
The guide will be available in printed and electronic format in English, French and German.

    © 2014, CBE > Centre Balears Europa

    Mallorca Palau Reial, 17 - 07001 - Palma - Tel. +34 971 78 43 46 - Fax: +34 971 784 335 - cbe@cbe.caib.es

    Brussel·les 3-5, ave.Arts, 7th floor, 1210-Brussels - Tel. +32 22 23 14 10 - Fax: +32 22 23 25 24 -